BROS SPIRÁLY PROTI KOMÁRŮM-Přípravek dosahuje prahové účinnosti (75 %) do 30 minut a 100 % účinnosti je dosaženo po 60 minutách od začátku expozice.

Insekticidní spirála k hubení komárů a much ve venkovních prostorách (zahrady, terasy atd.). Jedna spirála chrání před hmyzem až 8 hodin.

Přípravek dosahuje prahové účinnosti (75 %) do 30 minut a 100 % účinnosti je dosaženo po 60 minutách od začátku expozice.

Návod k použití:

Opatrně oddělte spirálu od sousedních spirál (od vnějšího konce). Ohněte kovový výstupek tak, abyste na něj mohli umístit spirálu. Zapalte špičku spirály, sfoukněte plamen a nechte špičku zapálenou. Uvolňované výpary účinně ničí hmyz.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní přípravek, používejte bezpečně.

H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Po použití si umyjte ruce. Nedýchejte kouř.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte proudem vody, kůži omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je zapotřebí jiná pomoc než lékařské rady uvedené v doporučeních, kontaktujte: Národní toxikologické informační středisko v Bratislavě, tel.: 02/547 741 66. Nejsou známy žádné jiné nežádoucí účinky než ty, které jsou uvedeny v klasifikaci.

Uchovávejte je odděleně od potravin.

Tento materiál a jeho obal odevzdejte na sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu

Zvolte si variantu:

66,00 Kč