ŘEDIDLO S6001

ŘEDIDLO S 6001 do syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích a nanášených stříkáním.

 Identifikce nebezpečnosti:Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Nebezpečí
Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace.:
• H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
• H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
• H315 - Dráždí kůži.
• H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
• H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
• H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
• H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
• H312+H332 - Zdraví škodlivý přio styku s kůži nebo při vdechování.

Zvolte si variantu:

Cena od 49,00 Kč