ŘEDIDLO S6300

S6300 slouží k ředění epoxidových nebo epoxyesterových nátěrových hmot. Signální slovoNebezpečíNebezpečné látkyXylen technický (směs s ethylbenzenem) 

Varování

H315 Dráždí kůži.
H373 Může způsobit poškození orgánů, nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy při prodloužené nebo opakované expozici uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H226 Hořlavá kapalina a páry

Zvolte si variantu:

Cena od 98,00 Kč