SAVO DEZINFEKCE BEZ CHLORU-Složení bez chloru účinně likviduje bakterie. Je vhodný na čištění a dezinfekci pohlad, dětských židlí a Vhodné i na dětské hračky

Tekutý čistič a dezinfekční přípravek je vhodný pro každodenní dezinfekci a pomáhá tak chránit před bakteriemi a alergeny. Složení bez chloru účinně likviduje bakterie. Je vhodný na čištění a dezinfekci pohlad, dětských židlí, postelí a dalších povrchů, které přijdou do styku s potravinami (vždy je nutné povrch důkladně opláchnout). Vhodné i na dětské hračky. Bez chemického zápachu.

VAROVÁNÍ

Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Zvolte si variantu:

60,00 Kč