TOPEKOR 500 ml

Přípravek proti korozi a usazování vodního kamene v systémech ústředního topení.

TOPEKOR obsahuje vysoce účinný prostředek pro dispergaci anorganických a organických usazenin a inhibitor zabraňující vnitřní korozi uzavřených systémů ústředního topení.

Obsah obalu (500 ml) zaručuje dokonalou ochranu systému s objemem do 400 litrů vody v průběhu minimálně 2 let.

TOPEKOR nepůsobí agresivně na žádný z běžných materiálů jako je: železo, ocel, litina, pozink, měď, polyetylen, polypropylen, guma, pryžová těsnění, teflon. Snáší se s glykoly ve vodních nezámrzných systémech.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Způsobuje vážné podráždění očí.


125,00 Kč